Opið alla daga 8-20

Skilmálar vefverslunar Nóatúns


Skilmálar vefverslunar Nóatúns

Þessir skilmálar gilda um viðskipti með vöru og þjónustu í vefverslun Nóatúns, www.noatun.is.

Með því að nota vefverslunina og staðfesta þar kaup á vörum eða þjónusta samþykkja kaupendur skilmála þessa.

Skilmálarnir og aðrar upplýsingar í vefverslun Nóatúns eru einungis fáanleg á íslensku. 
Um viðskiptin gilda jafnframt eftir því sem við getur átt ákvæði laga, s.s. laga um lausafjárkaup, laga neytendakaup, laga um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu og laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

1. Seljandi og kaupandi
Seljandi í vefverslun Nóatúns er Nóatún ehf., kennitala: 4607161280, , Skarfagörðum 2, 104 Reykjavík. Virðisaukaskattsnúmer seljanda er 125434. Nóatún ehf. er skráð sem einkahlutafélag í hlutafélagaskrá ríkisskattstjóra.
Kaupandi er sá aðili sem notar vefverslun Nóatúns, leggur inn pöntun og er skráður kaupandi á reikning. Kaupandi verður að vera orðinn að minnsta kosti 16 ára til að versla í vefverslun Nóatúns.

2. Pöntun og samningsgerð
Þegar kaupandi hefur staðfest pöntun í vefverslun þannig að hún skráist á netþjón seljanda er hún skuldbindandi fyrir kaupanda. Við pöntun velur kaupandi greiðslufyrirkomulag og afhendingu.
Seljandi sendir kaupanda rafræna staðfestingu þegar pöntun er skráð. Staðfesting er send í það netfang sem kaupandi hefur skráð við kaupin eða með öðrum rafrænum hætti og telst móttekin þegar kaupandi hefur aðgang að henni.,. Með staðfestingu pöntunar er kominn á rafrænn samningur með aðilum um viðskiptin.
Seljandi áskilur sér rétt til þess að staðfesta ekki pöntun kaupanda eða afturkalla staðfestingu ef ein eða fleiri vörur eru uppseldar, ef ástæða er til að ætla að villur séu í pöntun eða vefverslun, s.s. vegna misritunar eða hugbúnaðarvillu, og ef rökstuddur grunur er um misnotkun á vefversluninni. Undir þeim kringumstæðum er kaupanda send tilkynning um að ekki hafi reynst unnt að staðfesta pöntunina eða afturköllun hennar ásamt ábendingum um önnur úrræði, s.s. breytingar á pöntun.
Kaupanda er bent á að kynna sér gaumgæfilega pöntunarstaðfestingu þegar hún berst og ganga úr skugga um að hún sé í samræmi við pöntun.

6. Upplýsingar
Upplýsingar um vörur í vefverslun eru veittar samkvæmt bestu vitund seljanda. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um birgðastöðu, bilanir, vírusa, prent-, birtingar- og innsláttarvillur í texta, verðum og myndum. 
Vöruúrval og verð geta verið mismunandi á milli vefverslunar og verslana seljanda.

7. Verð
Verð á vörum eru gefin upp í íslenskum krónum og með virðisaukaskatti. Verð geta breyst fyrirvaralaust en í þeim viðskiptum sem stofnað er til í vefversluninni gildir það verð sem var í gildi þegar pöntun var gerð og kemur fram á pöntunarstaðfestingu. 
Heildarkostnaður er tekinn fram áður en kaupandi staðfestir pöntun endanlega. Þar er tekinn fram allur kostnaður við pöntun s.s. heildarverð, þjónustugjald, sendingarkostnaður o.s.frv. 

Nettilboð gilda eingöngu þegar vara er keypt í vefverslun.

8. Greiðsla
Hægt er að inna greiðslu af hendi með greiðslukorti, bankamillifærslu eða skuldfærslu á viðskiptareikning. Afhending á pöntunum er háð því að greiðsla hafi verið staðfest.
Ef greitt er með greiðslukorti er greiðslan skuldfærð þegar í stað og þegar heimild fæst. Allar greiðslur með greiðslukortum eru framkvæmdar með öruggum greiðsluþjónustuveitanda. Seljandi ber ekki ábyrgð á töfum á afhendingu eða synjun á afhendingu neiti útgefandi greiðslukorts að heimila skuldfærslu og greiðslu til seljanda.
Sé greitt með bankamillifærslu þarf greiðslan að hafa borist seljanda innan 1 klukkustundar frá því að pöntun er lögð fram. Áskilur seljandi sér rétt til að afturkalla pöntunarstaðfestingu og synja um afhendingu hafi millifærslan ekki borist við það tímamark.

Sé greitt með skuldfærslu á viðskiptareikning er afhending háð því að skuldastaða kaupanda og skilmálar viðskiptareiknings heimili skuldfærsluna. Skuldfært er á viðskiptareikning við
afgreiðslu pöntunarinnar af lager.

9. Afhending og seinkun
Vara er afhent kaupanda í vöruafgreiðslu seljanda eða hjá flutningsaðila sé óskað eftir því að hún sé send kaupanda á hans kostnað. Seljandi gerir þá ráðstafanir til að varan sé flutt til kaupanda með viðeigandi hætti og samkvæmt venjulegum skilmálum sem gilda um slíka flutninga. Seljandi kaupir ekki sérstaka tryggingu vegna flutningsins.
Seljandi stefnir að því að afhenda vöru eða senda hana til kaupanda svo fljótt sem verða má eftir að greiðsla hefur verið staðfest. Þegar vara er send til kaupanda fær hann sendar upplýsingar um sendinguna og rekjanleika hennar ef unnt er.
Ef afhendingu seinkar mun seljandi tilkynna það til kaupanda ásamt upplýsingum um hvenær pöntunin verður tilbúin til afhendingar eða bjóða staðgengilsvöru ef að varan er uppseld.
Ef afhendingu seinkar verulega þannig að ekki hefur tekist að afhenda vöruna eða senda hana til kaupanda innan 20 daga frá því að greiðsla hefur verið staðfest hefur kaupandi rétt til að falla frá kaupunum.

10. Yfirferð á vörum
Eftir að kaupandi hefur móttekið pöntunina skal hann svo fljótt sem verða má kanna hvort hún sé í samræmi við pöntunarstaðfestinguna, hvort eitthvað hafi skemmst í flutningi og að allar vörur séu samkvæmt vörulýsingu og ógallaðar. 
Skilmálar þessir gera ráð fyrir að kaupandi hafi lesið og kynnt sér leiðbeiningar og/eða handbók ef það fylgir keyptri vöru við afhendingu.

11. Réttur við galla eða vöntun
Telji kaupandi að vara sé gölluð ber honum að tilkynna seljanda um það án ástæðulauss dráttar og með sannanlegum hætti. Tilkynning sem send er með tölvupósti telst hafa borist seljanda ef hann staðfestir móttöku hans.
Um kvörtunarfrest og úrræði kaupanda vegna galla fer eftir ákvæðum laga um neytendakaup þegar um er að ræða einstaklinga, sem kaupa vöru utan atvinnustarfsemi, en í öðrum tilvikum eftir ákvæðum laga um lausafjárkaup. Sé kaupandi fyrirtæki, sem kaupir vöru til nota í atvinnustarfsemi, er kvörtunarfrestur 1 ár frá afhendingu vörunnar. 
 
Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna að varan sé gölluð, þó innan eðlilegra tímamarka.

12. Ábyrgð
Seljandi tekur ekki sérstaka ábyrgð á vörum í vefverslun nema það sé sérstaklega tekið fram og með þeim skilmálum sem þar er vísað til. Slíkum ábyrgðaryfirlýsingum seljanda er þá ætlað að veita kaupanda betri rétt en hann kann að eiga samkvæmt lögum um neytendakaup eða lausafjárkaup.

13. Persónuvernd
Farið er með allar persónuupplýsingar sem seljandi móttekur sem algjört trúnaðarmál og þær aðeins nýttar í þeim tilgangi að klára viðskiptafærslu. 
Kaupanda gefst hins vegar kostur á að fá send tilboð í tölvupósti og mun seljandi þá aðeins nota þær upplýsingar sem til þess þarf s.s. póstfang.
Skilmálar Nóatún um notkun á vafrakökum.

14. Eignarréttur
Seldar vörur eru eign seljanda þar til kaupverð er að fullu greitt. 
Reikningsviðskipti eða önnur lánaform afnema ekki eignarétt seljanda fyrr en full greiðsla hefur borist.

15. Úrlausn ágreiningsmála
Seljandi leggur áherslu á að leyst sé úr hvers kyns umkvörtunum kaupanda og hugsanlegum ágreiningsmálum aðila með samkomulagi og á sem einfaldastan og hagkvæmastan hátt fyrir báða aðila. Takist ekki að ljúka máli með samkomulagi geta aðilar óskað eftir áliti kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa um réttindi sín og skyldur. Sem síðasta úrræði er hægt að fara með málið fyrir dómstóla. Það skal gera í íslenskri lögsögu og í lögsagnarumdæmi seljanda.

16. Þjónusta og upplýsingar
Upplýsingum og athugasemdum í tengslum við vefverslunina og pantanir má koma á framfæri með tölvupósti á noatun@noatun.is. Kaupandi getur einnig leitað í verslun Nóatúns eða hringt í aðalsíma seljanda.

17. Breytingar á skilmálum
Seljandi áskilur sér rétt til þess að breyta skilmálum þessum án sérstakrar tilkynningar eða fyrirvara. Við breytingar á skilmálunum verður uppfærð útgáfa þeirra birt á síðu vefverslunarinnar og gildir hún þá um öll viðskipti sem stofnað er til eftir birtingu þeirra.